X

เปิดที่ประทับ ‘พระองค์ภา’ ประสกนิกรคนไทยน้อยคนจะได้รู้ได้เห็น

เปิดที่ประทับ ‘พsะองค์ภา’ ประสกนิกรคนไทยน้อยคนจะได้รู้ได้เห็น

สมเด็จพsะเจ้าลุกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ได้รับขนานพsะนามจากสื่อไทยและต่างประเทศ ในฐานะ “เจ้าหญิงนักกฎหมาย” ผู้ทรงปรีชาสามารถ แต่บทบาทของพsะองค์เริ่มเปลี่ยนไป

หลัง ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพsะองค์ เมื่อต้นปี 2564สมเด็จพsะเจ้าลุกเธอ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นพsะราชธิดาพsะองค์โตในพsะบาทสมเด็จพsะเจ้าอยู่หัว

กับพsะเจ้าวรวงศ์เธอ พsะองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทั้งทรงเป็นพsะราชนัดดาพsะองค์แรกใน พsะบาทสมเด็จพsะบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพsะนางเจ้าสิริกิติ์ พsะบรมราชินีนาถ พsะบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมเด็จพsะเจ้าลุกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ประสูติเมื่อ 7 ธ.ค. 2521 ย้อนกลับไป วังศุโขทัย ตั้งอยู่มุมถนนขาวและถนนสามเสน เป็นวังที่ประทับของ


พsะบๅทสมเด็จพsะปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพsะอิสริยยศเป็นสมเด็จพsะเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา


ในครั้งนั้นสมเด็จพsะะศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พsะบรมราชชนนี พsะพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังศุโขทัยพsะราชทานเป็นของ

ขวัญในการอภิเษกสมรสของกรมขุนสุโขทัยธรรมราชากับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี สวัสดิวัตน์ เมื่อปี พ.ศ. 2461 โดยได้รับพsะราชทานนามวังจากพsะบาทสมเด็จ


พsะมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “วังศุโขไทย”วังศุโขทัยได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในด้านการก่อสร้าง โดยประยุกต์ผสมผสานระหว่าง


สถาปัตยกรรมตะวันตก ด้านรูปแบบตัวอาคารและตกแต่งด้วยศิลปะแบบไทย ประกอบด้วย ตำหนัก 3 หลัง คือ ตำหนักใหญ่ ตำหนักไม้ ตำหนักน้ำ


ภายในพsะตำหนักมีระเบียงทางเชื่อมระหว่างตำหนัก ซึ่งเป็นการออกแบบก่อสร้างตามอย่างตะวันตก หากแต่ใช้ไม้เป็นวัสดุแกะสลักลวดลายตามชายคาแบบไทยอย่างสวยงาม

ในช่วงที่สมเด็จพsะศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถประชวร มักจะเสด็จมาพักผ่อนพsะอิริยาบถที่ตำหนักน้ำซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสามเสนอยู่เป็นประจำเมื่อพsะบาทสมเด็จ

พsะปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงขึ้นครองราชสมบัติ แล้ว พsะบาทสมเด็จพsะปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพsะนางเจ้ารำไพพรรณี พsะบรมราชินี ได้เสด็จไปประทับที่


พsะที่นั่งอัมพรสถาน พsะราชวังดุสิตระยะหนึ่ง แล้วเสด็จกลับมาประทับที่วังศุโขทัยอีกครั้ง ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 หลังจากนั้นประมาณปีเศษ ทั้งสองพsะองค์ได้เสด็จไปประทับที่ประเทศอังกฤษ จนกระทั่งพsะบาทสมเด็จพsะปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484ช่วงนั้นวังศุโขทัยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพsะมหากษัตริย์และใช้เป็นสถานที่ราชการ จนกระทั่งสมเด็จพsะนางเจ้ารำไพพรรณีเสด็จกลับมาประทับที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ แล้วจึงได้เสด็จมาประทับที่วังศุโขทัยอีกครั้งเมื่อ

พ.ศ. 2511 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 และก่อนหน้าที่พsะบาทสมเด็จพsะวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะรับการอัญเชิญขึ้นทรงราชย์ พsะองค์ได้ประทับ ณ ที่นี่ แต่ต่อมาได้ย้ายที่ประทับไปที่พsะที่นั่งอัมพรสถาน พsะราชวังดุสิต โดยปัจจุบันเป็นที่ประทับของสมเด็จพsะเจ้าลุกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีและสมเด็จพsะเจ้าลุกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พsะตำหนักใหญ่ เป็นพsะตำหนักที่ประทับ ก่ออิฐฉาบปูน มีความสูง 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยาผสมกับทรงจั่ว ส่วนยอดจั่วประดับด้วยไม้จำหลัก ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของรูปทรงหลังคาที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 พsะบัญชรเป็นบานกระจก ตอนบนไม่มีกันสาด พsะทวารเป็นบานไม้ลุกฟัก ภายในมีการตกแต่งฝ้าเพดานเฉพาะส่วนที่เป็นห้องสำคัญ

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →